Karam Natour

TimeOut TLV

06.09.2018 / TimeOut TLV


Karam Narour at TimeOut TLV

Meital Raz

https://timeout.co.il/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91/%D7%9B%D7%A8%D7%9D-%D7%A0%D7%90%D7%98%D7%95%D7%A8
Designer: Ayal Zakin Developer: felix007