12.04.2005 ― 14.05.2005

Ravit Mishli

Patio

  • Ravit Mishli, Untitled, 2005, Sculpture

  • Ravit Mishli, Untitled, 2005, Sculpture

  • Ravit Mishli, Untitled, 2005, Sculpture

  • Ravit Mishli, Untitled, 2005, Sculpture

  • Ravit Mishli, Untitled, 2005, Sculpture

  • Ravit Mishli, Untitled, 2005, Sculpture

  • Ravit Mishli, Untitled, 2005, Sculpture

  • Ravit Mishli, Untitled, 2005, Sculpture

  • Ravit Mishli, Untitled, 2005, Sculpture