18.01.2002 ― 01.03.2002

Neta Harari Navon

Dynasty

  • Neta Harari Navon, Untitled, 2000 2001 , Oil on plywood, 70x50 cm

  • Neta Harari Navon, Untitled, 2000 2001, Oil on plywood, 45 cm diameter

  • Neta Harari Navon, Untitled, 2000 2001, Oil on plywood, 75x120 cm

  • Neta Harari Navon, Untitled, 2000 2001, Oil on plywood , 60x50 cm

  • Neta Harari Navon, Untitled, 2000 2001, Oil on plywood, 115 cm diameter

  • Neta Harari Navon, Untitled, 2000 2001, Oil on plywood, 60x50 cm

  • Neta Harari Navon, Untitled, 2000 2001, Oil on plywood, 70x50 cm